நீராழிவு வியாதி பற்றி பல தவறான கருத்த்துக்கள் உள்ளன.

இந்த உரையாடலில் Dr பரத் அவர்கள் மிகவும் எளிமையாக (Diabetes) நீராழிவு வியாதியைப்பற்றி விளக்குகிறார்.

 

jeshoorDiabetes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *